Selasa, 29 November 2011

Rancangan Persediaan Mengajar Harian Kajian Tempatan Tahun 4


Kajian Tempatan
Kelas : Tahun 4 Biru
Bilangan pelajar : 35 orang
Tema : 1. RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA
Topik : 1.3. Jenis-jenis rumah di Malaysia
Perincian : Rumah-rumah di Malaysia
Pengetahuan sedia ada : 1. Murid mengetahui sejarah awal penempatan manusia, rumah                                               di Malaysia dan Negara lain.
                                       2. Murid berkebolehan dalam menggunakan komputer contohnya 
                                           internet dan email.
                                       3. Murid boleh menggunakan perisian asas MS Powerpoint,
                                           MS Word dan MS Excel.
Objektif pengajaran : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran diharap murid-                                            murid dapat:
                                    1.   Menyatakan 3 daripada 5 jenis reka bentuk rumah di Malaysia.
                                    2.   Menamakan 4 daripada 5 contoh rumah di Malaysia.
                                    3.   Menamakan 2 contoh rumah moden di Malaysia.
                                    4.   Menyelesaikan tugasan menggunakan perisian MS Word,
                                          MS Excel dan MS Powerpoint.
Isi-isi pelajaran :         1.   Menyatakan jenis-jenis rumah di Malaysia.
                                   2.   Menamakan contoh rumah tradisional dan rumah moden
                                         di Malaysia.
                                   3.   Menyatakan rekabentuk dan keistimewaan jenis-jenis rumah.
Unsur patriotisme :    1.   Berbangga dengan nilaiestetika seni binaan rumah di Negara
                                         kita.
                                   2.   Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri.
Media pengajaran :  Komputer, projekter LCD, CD dan lembaran kerja.
Bahan rujukan :  Buku teks Kajian Tempatan Tahun 4, Huraian Sukatan Pelajaran Tahun
                            4, internet.
Langkah-langkah keselamatan : Pastikan murid-murid mengikuti peraturan penggunaan
                                                    komputer dengan betul.

Baca seterusnya
Set induksi (5 minit) : Guru menunjukkan slaid orang yang merempat.Guru
                                     bertanyakan beberapa soalan kepada murid berkenaan gambar
                                     tersebut.
                                     Soalan-soalan yang dikemukakan:
                                                i.          Apa yang dapat anda lihat ?
                                                ii.         Siapakah orang yang ada di dalam gambar itu ?
                                                iii.        Dimanakah dia tinggal ?
                                                iv.        Kenapa dia tinggal di sini ?
                                                v.         Adakah anda ingin menolongnya ?
LANGKAH
ISI PELAJARAN
KAEDAH PENYAMPAIAN


Langkah
1
( 10 minit )
Langkah
2
( 20 minit )
(i) Rumah tradisional
  - Rumah panjang yang terdapat
     di Sarawak.
  - Rumah Minangkabau yang
    terdapat di Negeri Sembilan.
  - Rumah Melayu Melaka yang
    terdapat di Melaka.
  - Rumah Bagan yang dibina
    di atas air yang terdapat
    di Sabah.
 ii) Rumah Moden
  - Banglo
  - Rumah Teres
  - Rumah Pangsa
  - Rumah Berkembar
  - Kondominium
  i) Ciri-ciri rumah tradisional.
  - Rekabentuk
  - Keistimewaannya
  ii) Ciri-ciri rumah moden
  - Rekabentuk
  - Keistimewaannya

  - Rumah
Guru meminta murid-murid
Menyaksikan movie maker yang ditayangkan melalui CD.
Guru meminta murid-murid membuat catatan mengenai persembahan movie maker tersebut.
Maklumat yang perlu dicatat ialah :
             1. Nama rumah
             2. Lokasi
Guru memanggil beberapa orang murid untuk menulis di papan tulis dan menyatakan jenis dan nama rumah yang terdapat di Malaysia.Mengakses internet dan menghasilkan tugasan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Guru meminta murid-murid berbincang dalam kumpulan kecil (mengikut tahap kemampuan) bagi menyelesaikan tugasan yang diberi.
Kumpulan Rumah Panjang
  - Dikehendaki mencari maklumat   tentang rumah panjang dari segi reka bentuk dan keistimewaannya.
  - Tulis dapatan kumpulan dalam lembaran kerja yang disediakan.
Kumpulan Rumah Minangkabau
  - Dikehendaki mencari maklumat tentang rumah Minangkabau dari segi reka bentuk dan keistimewaannya.
  - Tulis dapatan kumpulan dalam lembaran kerja yang disediakan.
Kumpulan Rumah Limas
  - Dikehendaki mencari maklumat tentang rumah Limas dari segi reka bentuk dan keistimewaannya.
  - Tulis dapatan kumpulan dalam lembaran kerja yang disediakan.
Kumpulan Rumah Teres
  - Dikehendaki mencari maklumat tentang rumah Teres dari segi reka bentuk dan keistimewaannya.
  - Tulis dapatan kumpulan dalam lembaran kerja yang disediakan.
Kumpulan Rumah Pangsa
  - Dikehendaki mencari maklumat tentang rumah Pangsa dari segi reka
bentuk dan keistimewaannya.
  - Tulis dapatan kumpulan dalam lembaran kerja yang disediakan.

Langkah
3
( 15 minit )
  i) Rumah Panjang
  - maklumat rumah panjang dari
    segi :
 1) Rekabentuk
 2) Keistimewaannya
  ii) Rumah Minangkabau
  - maklumat rumah Minangkabau
    dari segi :    
 1) Rekabentuk
 2) Keistimewaannya
  iii) Rumah Limas
  - maklumat rumah Limas
    dari segi :    
 1) Rekabentuk
 2) Keistimewaannya
  iv) Rumah Teres
  - maklumat rumah Teres
    dari segi :    
 1) Rekabentuk
 2) Keistimewaannya
  v) Rumah Pangsa
- maklumat rumah Pangsa
    dari segi :    
 1) Rekabentuk
 2) Keistimewaannya

Guru meminta murid-murid memuat turun maklumat dari internet ke MS Word.
Guru meminta setiap kumpulan membentangkan hasil kerja masing-masing.
Wakil dari setiap kumpulan membentangkan hasil tugasan di hadapan kelas dengan menggunakan MS Word.
Setiap kumpulan akan memurnikan tugasan mereka dengan bimbingan guru.

Langkah
4
( 10 minit )
Latihan bertulis
(rujuk lembaran kerja)
Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid dan rakan arahan yang berkaitan.
Semua murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.
Semua jawapan dikumpulkan setelah masa tamat.
Guru menyoal murid dan membimbing mereka membuat kesimpulan pelajaran.
Akhir sekali, guru memberi tugasan membuat buku skrap dalam kumpulan dan menyiapkannya di rumah.

Penutup
( 2 minit )
Jenis rumah di Malaysia:
  i) Rumah Tradisional
  ii) rumah Moden
Guru bersoal jawab secara lisan berkaitan dengan jenis-jenis dan nama-nama rumah di Malaysia.
(i) Rumah Panjang
  - maklumat rumah panjang dari
    segi :
 1) Rekabentuk
 2) Keistimewaannya
1. Namakan tiga contoh rumah tradisional di Malaysia yang anda telah pelajari?
2. Namakan tiga contoh rumah moden di Malaysia yang anda telah pelajari?
3. Nyatakan tiga daripada lima jenis rekabentuk rumah di Malaysia?
4. Nyatakan tiga daripada lima keistimewaan  rumah di Malaysia?

                                             
Kesimpulan : Negara kita mempunyai 2 jenis rumah iaitu rumah tradidisional dan moden.    Rumah Tradisional masih mengekalkan ciri reka bentuk masyarakat dahulu. Kebanyakkan diperbuat daripada kayu. Rumah Moden pula mempunyai reka bentuk yang baru mengikut perkembangan semasa. Bahan utama binaannya ialah batu-bata dan simen.

Penilaian : Guru menilai penguasaan murid melalui maklum balas terhadap soalan lisan, hasil kerja individu, hasil kerja kumpulan dan latihan bertulis.

Tugasan : Membuat buku skrap dalam kumpulan (kumpulan dalam langkah 2) Murid di minta mencari gambar-gambar rumah mengikut jenis-jenis yang dinyatakan. Murid-murid juga disuruh membuat catatan tentang reka bentuk dan keistimewaannya tentang rumah-rumah berkenaan. Mereka diberi masa seminggu untuk menyiapkannya.

Refleksi : 


  Murid merasa seronok aktiviti pengajaran di adakan di makmal komputer. Murid juga merasa seronok apabila menonton berkaitan dengan bentuk rumah pada skrin makmal komputer,


 Penerapan nilai yang positif dalam pengajaran ialah guru telah berjaya menerap nilai-nilai positif melalui pemerhatian guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran di jalan kan melalui aktviti membuat buku skrap dalam kumpulan. Nilai positif iaitu kerjasama dan bertolak ansur.

Guru menilai penguasaan murid melalui maklum balas terhadap soalan lisan, hasil kerja individu, hasil kerja kumpulan dan latihan bertulis.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan